Spesialist uenig med Helsedirektoratet: – ikke erstatt mettet med flerumettet fett!

Myndighetene og Universitetet i Oslo har samarbeidet tett med margarinindustrien når transfett ble fjernet og nye margarintyper ble utviklet.
– Jeg tror det delvis forklarer hvorfor Helsedirektoratet ikke endrer sine fettråd, sier spesialist Erik Hexeberg.

Erik Hexeberg, lege dr. med. spes. indremedisin 

4. mai presenterte Helsedirektoratet sin oppdaterte anbefaling for inntak av mettet fett.
Rådene forblir uendret.
– Mettet fett bør byttes ut med umettet for å forebygge hjerte- og karsykdommer, konkluderer Nasjonalt råd for ernæring.
Kort fortalt: bytt ut smør med margarin.
Ekspertgruppen mener dagens råd om mettet fett er styrket etter grundig gjennomgang av forskning.
Direktoratet ble forelagt denne artikkel for en kommentar, men takket nei fordi direktør Henriette Øien mener temaene ble besvart under fremleggelsen av den nye rapporten 
Hexeberg mener at direktoratets koblinger til Mills (flerumettet fett) kan forklare myndighetenes råd om å bytte fra smør til margarin.
– Ja, koblingene stemmer, men er uproblematiske, lyder svaret. (Se lenger ned.)

Lege Erik Hexeberg ikke imponert:

De første tiårene etter 2. verdenskrig økte forekomsten av hjerte- og karsykdom i den vestlige verden. Dødeligheten var høy, behov for tiltak var stort.
Forskere trodde at høye kolesterolverdier kunne være en årsak. Man mente at høy total mengde fett, og særlig mettet fett og kolesterol, var årsak til hjerte- og karsykdom. Dette fordi inntak viste sammenheng med høyere kolesterolverdier.

For å redusere mettet fett, skulle vi erstatte smør med margarin og olje.

Kast fettranden og kyllingskinnet

For fire-fem tiår siden ble vi rådet til å være forsiktige med fett. Helst skulle mindre enn 30 % av energien komme fra fett.
Vi skulle skjære bort randen av svinekotelettene og kaste kyllingskinnet.
Siden ble vi anbefalt å skifte til lettprodukter. For å redusere mettet fett, skulle vi erstatte smør med margarin og olje (flerumettet fett). Mettet fett skulle utgjøre mindre enn 10 % av energiinntaket.
For å redusere inntaket av kolesterol, måtte vi spise mindre egg: maksimalt ett i uken.

I en kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt råd for ernæring i 2011, frikjennes total mengde fett som årsak til død eller forekomst av kransarterie-hjertesykdom.

Usikker vitenskap

At det var et behov for tiltak, er forståelig. At rådene måtte gis tross vitenskapelig usikkerhet, er også forståelig.
En gjennomgang av det vitenskapelige grunnlaget for rådene som ble gitt, viser imidlertid at grunnlaget manglet.
”Sikre råd” fantes ikke. 1
Rådet om å redusere inntak av total mengde fett til mindre enn 30 % har blitt forkastet.
I en kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt råd for ernæring i 2011, frikjennes total mengde fett som årsak til død eller forekomst av kransarterie-hjertesykdom.
Den øvre grense av fettinntak har økt til 40 % av energien – uten at det angis vitenskapelig grunn for øvre grense.
Våre helsemyndigheter har i en årrekke hevdet at reduksjonen i inntaket av fett fra 41% i 1973 til 34 % av energien på 90-tallet var årsak til reduksjonen av hjerte- og kardødelighet.

Amerikanske myndigheter endret sine anbefalinger i 2015 etter å ha erkjent at det ikke finnes sammenheng mellom inntak av kolesterol eller egg og utvikling av hjerte- og karsykdom.

Kolesterol

Hva med rådet om å redusere inntaket av kolesterol?
Amerikanske myndigheter endret sine anbefalinger i 2015 etter å ha erkjent at det ikke finnes sammenheng mellom inntak av kolesterol eller egg og utvikling av hjerte- og karsykdom. Denne erkjennelsen ligger også i siste versjon av myndighetenes kostråd.

For kvinner viste høyere kolesterolverdier sammenheng med lavere dødelighet.

Totalkolesterol farlig før, men ikke nå?

Men hva med kolesterol i blodet? Kan det knyttes til hjerte- og karsykdom?
En stor samleanalyse fra 2007 av studier publisert før 1990 viser sammenheng mellom totalt kolesterolnivå i blodet og forekomst av hjerte- og karsykdom. 2
Denne ser en imidlertid ikke med total-kolesterol i nyere studier.
En studie fra Nord-Trøndelag utført 1995 – 2005 fant ingen sammenheng mellom høye kolesterolverdier og dødelighet av hjerte- og karsykdom eller død uansett årsak. 3
For kvinner viste høyere kolesterolverdier sammenheng med lavere dødelighet.
I 2016 skrev hjertespesialist Jan Erik Otterstad og kolleger: «En pasient med akutt hjerteinfarkt i 1970-årene var ofte en røyker, slank og med forhøyet totalkolesterol. I 2015 er det en overvektig, prediabetisk ikke-røykende person med lavt HDL-kolesterol og høye triglyseridnivåer.» 4
Hva kan forklare at totalkolesterol var «farlig» før, men ikke nå?

Når industrielt transfett nå er fjernet fra kosten, kan det forklare at risikofaktorene er endret.

Transfett og margarin

Trolig ligger forklaringen i at vi frem til 90-tallet hadde et betydelig inntak av transfett i margariner.5
Transfett økte nivået av total-kolesterol og ga økt risiko for hjerte- og karsykdom. 6
Når industrielt transfett nå er fjernet fra kosten, kan det forklare at risikofaktorene er endret.
Men å si at kolesterol ikke spiller en rolle blir likevel for enkelt. Høye verdier av triglyserider og lave verdier av HDL-kolesterol («det gode kolesterol») har sammenheng med ugunstige LDL-kolesterol-partikler. 7
Og kolesterolsenkende medisiner (statiner) reduserer forekomsten også av disse ugunstige LDL-kolesterol-partiklene og bør brukes av dem med høyest risiko.


Bør vi erstatte mettet fett med flerumettet?

De siste årene er det kommet en rekke samleanalyser som har avkreftet sammenhengen mellom mettet fett og forekomst av hjerte- og karsykdommer. 8, 9, 10
Det finnes også samleanalyser som konkluderer at det er en gunstig, men svært beskjeden, effekt av å bytte ut mettet fett med flerumettet fett. 11
I tillegg er det fremkommet opplysninger fra tidligere upubliserte kliniske forsøk hvor mettet fett ble erstattet av flerumettet fett. 12,13 Disse viste at å erstatte mettet fett med flerumettet reduserte nivået av kolesterol, som ventet.
Men stikk i strid med forventningene, økte forekomsten av hjerte- og karsykdommer dramatisk hos dem som byttet ut mettet fett med flerumettet fett.
En studie fra Haukeland universitetssykehus viste heller ikke noen sammenheng mellom inntak av mettet fett og forverring av hjerte- og karsykdom. 14
Etter min vurdering står rådet om å redusere mettet fett og bytte ut mettet fett med flerumettet fett for fall.
Det beste nå er å fjerne dette rådet og ikke erstatte det med et nytt om mettet fett.

Helsedirektoratet vil neppe stille helseministeren i et dårlig lys i starten av en valgkamp.

Uheldige koblinger

Tre forhold taler for at det ikke vil komme endringer i rådene fra Nasjonalt råd for ernæring.
1: Helseministeren har gått hardt ut mot mettet fett gjennom samarbeid med matindustrien og ved relansering av Nøkkelhullmerket. Helsedirektoratet vil neppe stille helseministeren i et dårlig lys i starten av en valgkamp.

Margarinindustrien, som argumenterer med at deres produkter inneholder mye flerumettet fett og således reduserer kolesterolnivået, vil trolig redusere sin omsetning.

2: Hvem blir skadelidende ved å endre rådet om mettet fett.?
Margarinindustrien, som argumenterer med at deres produkter inneholder mye flerumettet fett og således reduserer kolesterolnivået, vil trolig redusere sin omsetning.
Våre myndigheter og Universitetet i Oslo har hatt et tett samarbeid med margarinindustrien da transfett ble fjernet og nye margarintyper ble utviklet. 15
Med dette bakteppet er det liten grunn til å tro at det kommer noen endring.

Professor Kjetil Retterstøl, som er en av tre medlemmer i arbeidsgruppen, har i egne publikasjoner anført at han har mottatt støtte som rådgiver for Mills og mottatt forskningsmidler fra Mills.
Og jeg er ikke den eneste som synes koblingen til matindustrien er vel tett.

3: Relasjonene som ansatte i Helsedirektoratet og arbeidsgruppen har til margarinindustrien.
Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund kommer fra stilling som direktør i Mills. Hun har stått sentralt i Mills’ markedsføringsarrangement også etter inntreden i Helsedirektoratet. 16
Professor Kjetil Retterstøl, er en av tre medlemmer i arbeidsgruppen, har i egne publikasjoner anført at han har mottatt støtte som rådgiver for Mills 17 og mottatt forskningsmidler fra Mills. 18, 19, 20

Da Caluna spurte Granlund og Retterstøl om de ser noen problemer med deres koblinger til Mills (produsent av flerummettet fett) – svarte begge nei.

Jeg er ikke den eneste som synes koblingen til matindustrien er vel tett. 21
Håpet er likevel at arbeidsgruppen er sitt vitenskapelige ansvar bevisst: at rådet om å redusere inntaket av mettet fett og bytte ut mettet med flerumettet fett annulleres.

 1. Harcombe Z m.fl. Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4316589/
  2.     Prospective study collaboration. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. 2007. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18061058
  3.     Petursson H m. fl. Is the use of cholesterol in mortality risk algorithms in clinical guidelines valid? Ten years prospective data from the Norwegian HUNT 2 study. 2012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3303886/
  4.     Otterstad JE m.fl. Utdatert kunnskapsgrunnlag for betablokkere etter hjerteinfarkt? 2016. http://tidsskriftet.no/2016/04/kronikk/utdatert-kunnskapsgrunnlag-betablokkere-etter-hjerteinfarkt
  5. Haug A og Müller H. Transfett, mettet fett og risiko for hjerte- og karsykdommer. 2004. http://tidsskriftet.no/2004/12/kommentar/transfett-mettet-fett-og-risiko-hjerte-og-karsykdomme
  6. Mozaffarian D m.fl. Health effects of trans-fatty acids: experimental and observational evidence. 2009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19424218
  7.Nikolic D m. fl. Lipoprotein subfractions in metabolic syndrome and obesity: clinical significance and therapeutic approaches. 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705327/
  8. Siri-Tarino PW m. fl. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. 2010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824152/
  9. Chowdhury R et al. Association of dietary, circulating, and supplement fatty acids with coronary risk. A systematic review and meta-analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24723079
  10.  De Souza RJ m. fl. Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4532752/
  11.  Hooper L m. fl. Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26068959
  12.  Ramsden CE m.fl. Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis. 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4688426/
  13.  Ramsden CE m.fl. Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis: analysis of recovered data from Minnesota Coronary Experiment (1968-73). 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4836695/
  14.  Puaschitz NG m.fl. Dietary intake of saturated fat is not associated with risk of coronary events or mortality in patients with established coronary artery disease. 2015. http://jn.nutrition.org/content/145/2/299.long
  15.  Arnesen E. Smørkrise og margarinstrid. 2013. http://www.ntfe.no/asset/pdf-issues/2013/2013-nr-3.pdf
  16.  https://www.mills.no/helse-og-kosthold/fett-og-margarin/fett-samlet-fullt-hus/
  17.  Bogsrud MP m.fl. Behandling med statiner. 2013. http://tidsskriftet.no/2013/06/legemidler-i-praksis/behandling-med-statiner
  18.  https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=268441&p_parent_id=291216&_ikbLanguageCode=n
  19.  https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=403248&p_parent_id=408588&_ikbLanguageCode=n
  20.  https://www.mills.no/vita-hjertego/1-kr-hjertesaken/tildelinger-1-kr-hjertesaken/
  21.  Sæland ME. Hjertet trenger mettet fett for å kunne banke jevnt og trutt. 2016. http://www.dagbladet.no/kultur/hjertet-trenger-mettet-fett-for-a-kunne-banke-jevnt-og-trutt/64044687

Erik Hexeberg er tidligere leder av Kostreform for bedre helse, og driver sammen med sin ektefelle Dr. Hexebergs klinikk.

Del artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *