Del dette innlegget på:

Minneord – Per Bjønnes Kristiansen

Per Bjønnes Kristiansen har betydd mye for mange. Ikke minst på grunn av sitt fantastiske engasjement for kosthold og helse. Kunnskapen han opparbeidet seg for å overkomme egen sykdom og plager ville han dele med andre. Det viste han i engasjementet for Kostreform fra 2014, etter han selv ble kvitt smerter og plager som følge av egen kostholdsendring.

Per Bjønnes var leder i Kostreform fra 2016 til 2021, og hjernen bak «Nordisk ernæringskonferanse», som er blitt en stor og faglig sterk konferanse som vil bli videreført i hans ånd.

Kostreforms styre skriver i sitt minneord om Per Bjønnes:
– Han likte best å ha rollen man ikke så, sørge for at alt gikk på skinner og la til rette for at alle andre kunne skinne. Han var alltid raus og inkluderende… Vi som har sittet i styret sammen med han, har hatt stor glede av hans måte å lede organisasjonen på. Han hadde en utrolig evne til å knytte kontakter med alle slags folk. Hans måte å kommunisere på, både muntlig og skriftlig var en gave. Hans trygge og inkluderende måte å legge frem viktige saker på, gjorde at Kostreform har blitt godt synlig i det helsepolitiske Norge.

I 2017 var Per Bjønnes sentral i etableringen i av helsemagasinet Caluna.no, som også oppsto fra miljøet i foreningen Kostreform. Han var styreformann i denne mediaplattformen frem til senhøsten 2018 da kreften rammet og han måtte trappe noe ned på sine mange engasjementer.

Per Bjønnes vil i styret i Caluna bli husket som en klok mann som alltid redegjorde for sine syn på en veloverveid og diplomatisk måte. Han var en god lytter, en god kommunikator, og en hjertevarm person.

Til tross for dårlige odds levde Per Bjønnes flere år med kreft, og akkumulerte mye kunnskap om kostholdsgrep som forsinket utviklingen av sykdommen. Han delte sist sine erfaringer om dette med et større publikum på årets Nordiske ernæringskonferanse på Gardermoen i september i år hvor tema var: Kroniske betennelse med fokus på kreft.

Den gamle og kjente venstreradikale kampmannen Pål Steigan skriver i sitt minneord om Per Bjønnes at han nå har mistet en god venn og politisk kampfelle gjennom store deler av sitt liv, og at steigan.no har mistet en entusiastisk støttespiller. Vi siterer:

– Da jeg arbeidet med boka Sammenbruddet som kom ut i 2011 hadde jeg stor glede og nytte av samtalene med Per. Han var også opptatt av hvordan kapitalismen ødelegger livsgrunnlaget for menneskeheten, og mente som meg at kampen for et alternativt samfunn ikke bare må handle om klassekamp, men også om å skape et samfunn der menneskeheten handler og lever i samspill med den naturen vi er en del av. 

Steigan minnes at Per Bjønnes likte svært godt et prosjekt han er involvert i landsbyen Tolfa i Italia, og det arbeidet som gjøres der for å stimulere lokal og økologisk bærekraftig produksjon, og visjonen bak det hele: Det utvidede kulturprosjektet Convento dei Cappuccini di Tolfa. Vi siterer Påls utdrag fra visjonen:

– Det finnes bare to kilder til rikdom, sier jeg til de som vil høre på, og det er naturen og det menneskelige arbeidet. Noen andre kilder finnes ikke. Her har vi en rik natur og vi har menneskelig arbeidskraft. La oss så organisere oss til å få mer rikdom ut av den naturen vi har rundt oss og la oss bruke den varierte kulturen vi har til å skape enda bedre kulturopplevelser. Og får vi til det sammen så skaper vi noe enda viktigere, nemlig folk med kompetanse som har tro på seg sjøl og sin egen skaperevne.

Det er mange måter å minnes Per Bjønnes på. Størst ære gjør vi kanskje ved å la oss inspirere av og handle på et utkast til et opprop som han har forfattet om en bærekraftig fremtid, som han har sendt til sin venn Pål Steigan, og som vi her gjengir i sin helhet fra hans minneord:

OPPROP for en bærekraftig framtid!

Av Per Bjønnes Kristiansen.

  1. Menneskehetens samlede aktivitet overskrider nå jordas kapasitet. En fortsettelse av denne utviklingen vil føre til store lidelser og etter hvert et sammenbrudd for vår sivilisasjon i løpet av få generasjoner. Kunnskapen om disse forholdene er vitenskapelig dokumentert og ikke lenger basert på meninger.
  2. Årsaken til disse dystre utsiktene skyldes at vårt økonomiske system bare fungerer med vedvarende vekst og at produksjonen er motivert ut i fra profitt. Framtidige kostnader på dagens overbelastning av naturen inngår ikke i dette økonomiske systemets beregninger. Konsekvensene er et ødeleggende overforbruk og at vi får et sammenbrudd i løpet av to til fire generasjoner.
  3. Vår framtid blir ødelagt ved at næringsliv, statsmakter og våre politiske lederskap ikke viser noen evne eller vilje til å ta tak i utfordringene og snu utviklingen. Situasjonen er faktisk heller slik at de forsøker dekke til alvoret i situasjonen med store propagandabudsjetter!
  4. Forskning og vitenskapelige beregninger viser at det er både teknisk og økonomisk mulig å snu utviklingen og etablere et bærekraftig samspill med naturen for all framtid. Handler vi nå umiddelbart og mobiliserer med all kraft så kan vi redde vår sivilisasjon fra et fullstendig sammenbrudd.
  5. Framtidas økonomi må baseres på naturens bærekraft og styres etter folks og samfunnets virkelige behov. Produksjon og distribusjon må løses med helhetlige og langsiktige perspektiver til beste for fellesskapet, både lokalt og globalt! Hver generasjon skal levere miljøet videre til neste generasjon som det selv fikk ta det i mot.
  6. Grådigheten til eiere og ledelser innen bank, finans, multinasjonale selskaper og statsmakter har avslørt at de står i veien for en bærekraftig framtid. De utgjør under 1 prosent av befolkningen og må avstå sin makt til fellesskapet, oss 99 prosent. Bank- og finansvesen sammen med energiforsyningen og de multinasjonale selskapene må overlate sine eierskap til samfunnsfellesskapet (sosialiseres).
  7. Det pågår en massiv propagandakrig om hvordan virkeligheten skal tolkes og forstås. Enormt sterke økonomiske krefter er i spill når media formidler nyheter og hendelser til det beste for de multinasjonale selskapene. En storstilt og vellykka mobilisering for en bærekraftig utvikling krever at grasrota bygger tilsvarende ressurser til formidling og vinner denne propagandakrigen.
  8. Mobiliseringen må starte nedenfra i samfunnet. Det hele må starte med å samle personer som er kjent med fakta og har innsikten på hvor galt det bærer av sted. Personer og grupperinger med forskjellige utgangspunkt må forenes om dette oppropets overordna mål samtidig som de beholder sin unike identitet og selvstendighet. Alle som slutter seg til oppropet, uavhengig av partitilhørighet, er velkommen som likeverdig deltaker i nettverket. 
  9. Svakheter i menneskets indre natur gjør at alle voksne individer må tilhøre oversiktlige grupper der de kan utfolde sine beste sider som vennlighet, raushet og vilje til samhandling. Samtidig vil man i disse (inn)gruppene kontrollere menneskets dårlige sider, som egoisme, unnasluntring og korrupsjon. Kunnskap om menneskets evolverte og nedarvede adferd må formidles og stå sentralt i forståelsen av hvordan samfunnet skal utvikles.
  10. Overgangen fra dagens samfunn til vårt bærekraftige system må skje gjennom mobilisering av et demokratisk flertall som vet hva det går til. For de som stiller seg i spissen vil det hjelpe å ha kunnskap og forståelse om seg selv og sine medmenneskers reaksjoner. Man må enes om å få kontroll over det som truer menneskets eksistens, produksjon og økonomi. Når produkter, tjenester og samfunnsoppgaver er brakt under reell demokratisk  styring kan menneskets livsutfoldelse slå ut i full blomst!
Mål:
– Snu utviklingen
– Stoppe ødeleggelsene av livsgrunnlaget på jorda
– Forene alle krefter som bekjemper de menneskeskapte krisene
– På lang sikte innføre et bærekraftig samfunn, lokalt og globalt
Tiltak:
Fase I:
– Samle folk i et nettverk basert på oppropet
– Etablere en tenketank som produserer og publiserer; informasjon, politikk og propaganda
– Bygge et sterkt økonomisk fundament for innhenting av kunnskap og formidling
Tilslutning:
– Alle som deler tankene i dette oppropet oppfordres til å slutte seg til nettverket
– Nettverket utelukker ingen så lenge en slutter seg til innholdet i oppropet

Del dette innlegget på:

Sykdommer/Tilstander

Caluna Nyhetsbrev

Få de siste nyheter og oppdateringer innen helse!